Bestyrelsen for Region Syd for Strømmen
Velkommen til vores hjemmeside
Regionens generalforsamling, planlagt til den 27. marts, blev AFLYST. 
Ny Dato er lørdag den 19. september 2020 kl. 14.00
Generalforsamlingen afholdes i bibliotekets sal, Hele Strangesvej 1, 4840 Nørre Alslev.

Bestyrelsen

Bestyrelse for Region Syd for Strømmen består af 5 personer + to suppleanter. Heraf skal et flertal ifølge vedtægterne være danseledere. Se regionens vedtægter længere nede på denne side.
Den nuværende bestyrelse er valgt på Generalforsamlingen i Væggerløse den 22. marts 2019:


Birte Jakobsen, formand (danseleder), 
Astrid Johansen sekretær(danseleder), 
Anni Kristiansen, kasserer (danseleder)
Anne Madsen, menigt medlem (danseleder)
Aase Malmgreen, menigt medlem
Annette Pfeffer, suppleant (danseleder)

Otto Wold, suppleant
Ruth Petersen, bilagskontrollant
Anita Frantzen, bilagskontrollant
Birgit Rasmussen, bilagskontrollant suppleant
 

Seniordans Syd for Strømmen havde i 2019 generalforsamling i Væggerløse Forsamlingshus.

Der var pænt fremmøde, ca. 30 var mødt op. Vi dansede selvfølgelig bagefter.

Formanden, Birte Jakobsen aflagde beretning:

Birte kunne se tilbage på et meget begivenhedsrigt år med stor aktivitet ude på dansestederne i Stege, Nørre Alslev, Væggerløse, Nykøbing, Toreby, Sakskøbing, Maribo, Bandholm og Nakskov, hvor vi til sammen har mellem ca. 400 dansere, hvoraf de 264 er medlemmer af Landsforeningen Dansk Senior Dans.

Der har været fire store stævner, hvor vi mødes på tværs af dansestederne, med mellem 90 og 110 deltagere. Læs under stævner.

Der har været stor kursusaktivitet for danselederne, hvoraf der nu er 11. Det er flot i forhold til ledersituationen på landsplan. De fleste hold har to ledere.

Seniordansleder kan man kun blive gennem Landsforeningen Dansk Senior Dans og dansematerialerne købes også gennem Landsforeningen. Derfor opfordrede Birte til, at alle gør meget for, at så mange som muligt er medlem i Landsforeningen. (Der er altså ikke tilstrækkeligt, at man er medlem i den aftenskole, sportsforening eller hvem der ellers tilbyder seniordansen.) Det koster kun 140 kr./220 kr. for par. Prisen for at deltage i et stævne har fra 2014 været 40 kr. mere, for de der ikke er medlemmer i Landsforeningen, så kontingentet er hurtigt tjent hjem.

Vi ER også mange medlemmer i forhold til antallet af dansere, men jo flere jo bedre.

Birte nævnte Landsforeningens årsmøde, hvor bestyrelsesmedlemmer får ny inspiration, Landsformandens formandsbreve, vores hjemmeside, og ikke mindst planerne for år 2019:

Dem er der allerede taget hul på. Forårsstævne i Sakskøbing med 81 deltagere. Dansens Dag, 29.04. bliver i år fejret med Åbent hus på Vig-Gaarden i Nørre Alslev, Ladywalk den 27. maj samt til Reventlowstævne den 29. august.

I efteråret var der digitaliseringskursus for ledere.

Danselederkurser: Fire her fra regionen har været på begynderkursus. Kursus i nye danse fra Nordisk stævne: Her deltog alle danselederne.

Man kan møde Birte som underviser på Ryslinge Højskole i august. Her er p.t. mange deltagere hernede fra, så der er arrangeret fælles bus fra Spodsbjerg. Astrid byder på Dansefritid på Samsø i maj.

Aase fra Let på Tå tager på ture med sine dansere hvert år.  

Kassereren aflagde regnskab, med et lille overskud.

 


 
   

Vedtægter for regionerne, ændret ved landsgeneralforsamlingen 2014

            

§ 1 – Formål

stk. 1    At udbrede kendskab til og fremme interessen for seniordans, så

            flest mulige får tilbud om aktiv medvirken i seniordans som mid-

            del til kulturel indsigt, samt fysisk og psykisk sundhed og glæde.

stk. 2    Gennem aktiviteterne at fremme kontakten mellem deltagerne for

            udbygning af socialt netværk.

stk. 3    At afholde og koordinere regionsstævner, inspirationskurser og an-

            dre fælles arrangementer indenfor regionen til fordel for regionens

            trivsel og som grundlag for Landsforeningen ” Dansk Senior Dans

            arbejde.

 

§ 2 – Medlemskab

stk. 1    Medlemmer er de personer med tilhørsforhold til regionen, der står

           som medlemmer af Landsforeningen ” Dansk Senior Dans ”.

 

§ 3 – Regionsbestyrelsen

stk. 1    Regionen ledes af en regionsbestyrelse bestående af 3-5 medlem-

            mer. Det tilstræbes, at et flertal af disse er danseledere. Desuden

            vælges der på regionens generalforsamling 2 suppleanter, hvoraf

            én helst skal være danseleder.

stk. 2    Regionsbestyrelsen vælges for 2 år – og kan genvælges. På lige år

            vælges 2 personer, og på ulige år vælges 1 eller 3 personer.

            Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.

stk. 3    Regionsbestyrelsen, der konstituerer sig efter regionsgeneral-

            forsamlingen, vælger 1 formand, 1 sekretær samt 1 kasserer.

stk. 4    Møde i regionsbestyrelsen afholdes, når denne finder det nødven-

            digt.

            Dagsorden skal foreligge.

stk. 5    Regionsbestyrelsen er beslutningsdygtig ved almindeligt flertal.

stk. 6    Der skrives referat af møderne, og referatet godkendes af de til

            stedeværende.

 

§ 4 – Regnskab og revision

stk. 1    Regnskabsår: 1/1 – 31/12.

stk. 2    Regnskabet revideres inden generalforsamlingen af 2 blandt med-

            lemmerne valgte revisorer.

stk. 3    Senest den 31. marts i det efterfølgende år indsendes det af regio-

 

            nen godkendte regnskab til landsforeningens kasserer.

stk. 4    Regionens formue skal være anbragt i anerkendt pengeinstitut.

 

§ 5 – Generalforsamling

stk. 1    Landsforeningen ” Dansk Senior Dans ” generalforsamlinger er i

            alle regionsanliggender højeste myndighed.

stk. 2    Den årlige regionsgeneralforsamling afholdes inden udgangen af

            1. kvartal.

stk. 3    Indkaldelse til regionsgeneralforsamlingen foretages enten i                                               medlemsbladet eller i udsendelse til medlemmerne med mindst 3 ugers varsel. I indkaldelsen henvises til dagsorden ifølge vedtægterne, ligesom ekstra punkter nævnes, hvis disse kendes på tidspunktet for indkaldelsen.

stk. 4    Ekstraordinær regionsgeneralforsamling kan indkaldes, når

            bestyrelsen finder det nødvendigt og skal indkaldes, når mindst 1/4

            af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftligt krav og

            medsender motiveret dagsorden, i begge tilfælde med mindst 4

            ugers varsel.

stk. 5    Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage før regionsgeneralforsamlingen.

stk. 6    Forslag til valg af medlemmer til bestyrelsen samt valg af suppleanter kan fremsættes på generalforsamlingen.

stk. 7    Regionsgeneralforsamlingen   træffer sine beslutninger ved simpelt

            stemmeflertal.

stk. 8    Dagsorden for den ordinære regionsgeneralforsamling skal inde-

            holde:

                   1.   Valg af dirigent

                   2.   Formandens beretning

                   3.   Kassererens regnskab

                   4.   Indkomne forslag

                   5.   Valg af bestyrelse + suppleanter

                   6.   Valg af revisorer + revisorsuppleant ( alle vælges for 1 år)

                    7.   Eventuelt

 

stk. 9    Stemmeret ved regionsgeneralforsamlingen har alle fremmødte

           medlemmer, der er registreret i regionen – med 1 stemme. Ønsker

           et medlem skriftlig afstemning, skal dette gennemføres.

 

§ 6 – Ophør

stk. 1    Opløsning af regionen kan kun ske efter en på Landsforeningen

            Dansk Senior Dans ”` ordinære generalforsamlings beslutning,

            hvis forslaget har været et punkt på dagsordenen, samt været på

            regionsdagsordenen i den vedrørte region.

stk. 2    I tilfælde af ophør overgår eventuelle aktiver til Landsforeningen

            Dansk Senior Dans ”.

stk. 3    Eventuel deling af bestående regioner kan ske efter godkendelse i

            LDSD´s bestyrelse ud fra skriftlig begrundet ansøgning. Delingen

            meddeles i medlemsbladet.

 

§ 7 – Tegning og hæftelse

stk. 1    Regionsbestyrelsen forpligtes ved underskrift af to bestyrelses-

            medlemmer, hvoraf den ene skal være formanden.

stk. 2    Formanden meddeler kassereren fuldmagt til daglige løbende for-

            retninger.

stk. 3    Regionsbestyrelsen hæfter kun for sine forpligtelser med region –

            ens aktiver. Der påhviler ikke regionsbestyrelsens medlemmer

            nogen personlig hæftelse.

 

Vedtægterne er vedtaget på Landsforeningen ” Dansk Senior Dans ” gene-

ralforsamling den 21. april 1996.

 

§ 3 stk. 1 ændret på Landsforeningen ” Dansk Senior Dans ” generalfor- samling den 18. april 1998.

§ 3 stk. 3 ændret på Landsforeningen ” Dansk Senior Dans ” generalfor-

samling den 2. april 2000.

§ 5 stk. 7 pkt. 6 ændret på Landsforeningen ” Dansk Senior Dans ” generalforsamling den 22. april 2001.

§ 5 stk. 5 ændret på Landsforeningen ” Dansk Senior Dans ” generalfor-

samling den 3. maj 2009.

§ 5 stk. 3 ændret på Landsforeningen generalforsamling den 21. april 2013.

§ 3 stk. 1 ændret, § 5 stk. 5 ændres, der indsættes et nyt stk. 6. Stk. 6,7,8 bliver til stk. 7,8,9. ændret på Landsforeningen Dansk Senior Dans generalforsamling den 26. april 2014.

 

         

       

 

 

 

 

 

                  

 

                   


 

 

 

2014   Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

24.03 | 15:32

Dejligt billede fra vores sommerstævne iRewentlovparken.
Vi ses på Marielyst og iHadsten.
Kærlig hilsen
Grete Stryger.

...
18.03 | 17:03
Forside har modtaget 14
31.10 | 12:46
Landslederkursus har modtaget 3
22.08 | 21:57
Hvor danses der? har modtaget 7
Du kan lide denne side